תקנון תותיז - תותיז

1.מבוא

1.1חנות תותיז אונליין (להלן "האתר"ו/או "תותיז"), הינו אתר וירטואלי לציבור הגולשים ברשת האינטרנט המנהל חנות שער, באינטרנט בישראל. האתר הינו שייך לתותיז הרשומה כעוסק מורשה.

1.2 כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה ב"אתר" הינו מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של האתר ו/או מפעיליו. "פעולה באתר" משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר ו/או פעולה אחרת שלא הסתיימה ברכישה.

2. תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת . חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ, או אשר ברשותו חשבון PayPal פעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

3.פרטי משתמש

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר תידרש המשתתפת להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או מפעיליו.

3.3 .פרטי כרטיס האשראי של הרוכשות לא יישמרו במאגר האתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה.

4.תשלום ואספקה

4.1 המחירים באתר כוללים מע"מ.

4.2 אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי משלוח אשר מופיע במשלוח וזמני אספקה

4.3  האתר יספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו. האתר יפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. תותיז מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.

4.4  מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עבודה (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. האתר יעשה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות המשלוח ותנאי המשלוח שיצוינו באתר בעת ביצוע ההזמנה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

4.5 תותיז לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסרה המשתמשת ו/או כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של האתר לרבות שביתות, השבתות, מצב חירום ביטחוני וכיוצ"ב.

4.6  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית חברת המשלוחים מטעם תותיז תעמיד לרשות המשתמש את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם מראש.

4.7 התקנון של חברת דואר ישראל, חברת HFD או חברת בוקסיט (או כל גוף אחר באמצעותו יבצע האתר את המשלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי) יחול על כל משלוח של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמשת.

4.8  יובהר ויודגש כי, ביטול ההזמנה על ידי המשתמשת לאחר שההזמנה נשלחה על ידי האתר, כפוף להשבת המוצרים, על חשבונה של המשתמשת, כשהם שלמים, באריזתם המקורית, וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בהם שימוש. בכל מקרה עלות המשלוח לא תוחזר למשתמשת. יודגש ויובהר כי ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין ולרבות כל הוראה בעניין הגבלת החלפת מוצרי הלבשה תחתונה.

4.9  תותיז תהיה רשאית ליצור קשר טלפוני עם הלקוחה לצורך החלפת מוצר מהזמנה במוצר דומה באותה עלות, זאת במקרים חריגים אשר לא בשליטת האתר.

5. אחריות למוצרים הנמכרים באתר

5.1 כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים ותקינים אלא אם צוין אחרת במפורש.

5.2 בכל מקרה שהמשתמשת סבורה כי קיבלה מוצר פגום עליה לפנות לשירות הלקוחות של תותיז על מנת לטפל בפנייתו, בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כל דין.

6.תנאים נוספים

6.1 האתר לא ישא במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם ו/או כלשהו למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם.

6.2 האתר לא ישא במישרין ועקיפין באחריות למקרה שבו הרכישה של המשתתפת לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתפת לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

6.3 האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6.4 האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתו, בין היתר באם יתברר לו שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

6.6 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר,  הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.

6.7 במידה וצוין 'משלוח חינם' הכוונה היא אך ורק למשלוח בדואר רשום או איסוף עצמי, אלא אם צוין אחרת במפורש.
6.8 תותיז שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

6.9 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר ו/או מי מטעמו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם תותיז (ה"אתר").

6.10 פרטי הלקוחה לא יועברו לצד שלישי, אלא אם מתחייב עפ"י חוק.

7.מדיניות החזרות

7.1 תותיז מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.
החזרת מוצרים תתבצע תוך 14 יום מיום קבלת המוצר ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר באריזתו המקורית וזאת בהתאם לחוק. יובהר כי במידה ולמוצר המוחזר, ככל שניתן להחזיר מוצרים מאותו סוג לפי כל דין, נגרם נזק תותיז לא תקבלו חזרה והמשתמשת לא תזוכה בגין החיוב.
עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוחה, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו. ישנה אפשרות להחזרת המוצר והחלפתו במחסן תותיז. אם ברצונך להגיע לתותיז יש לפנות קודם לתותיז דרך טופס יצירת הקשר אשר באתר. ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם, וקיימת ברשותם קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליהם עם הרכישה, או לקוחות שרכשו את המוצר ושילמו בעבורו באמצעות חשבון PayPal. הלקוחה תזוכה רק כאשר המוצר יגיע חזרה לתותיז באריזתו המקורית וימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. אזי תזוכה הלקוחה בכרטיס האשראי שבו שילמה בלבד ולא בשום כרטיס אחר או בחשבון ה-PayPal שבו היא שילמה בלבד.

7.2 . יובהר כי, בהתאם לכל דין, תותיז תהא רשאית לגבות דמי ביטול בכל מקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכל בהתאם ובשיעורים הקבועים בכל דין.

7.3  המשתמשת תבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר שהתקבל הינו פגום או שונה מהותית מהאמור באתר תהא המשתמשת רשאית לבטל את העסקה על-ידי הודעת ביטול טלפונית או הודעת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של תותיז , הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. במקרה שעילות הביטול האמורות אכן מתקיימות המשתמשת תוכל לשלוח את המוצר, באריזתו המקורית, בעצמה ועל חשבונה, באמצעות דואר רשום, לכתובת: תותיז, דרך הים 62/א, בית חנניה 37807.

7.4 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון" ו/או כל אירוע שאינו בשליטת תותיז ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של האתר באופן מלא או חלקי, יהא האתר רשאי לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתו הבלעדי. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

7.5מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ככל שיתברר, לאחר השלמת ההזמנה על ידי המשתמשת, כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי יהא האתר רשאי לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי. בוטלה ההזמנה כאמור תותיז ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי.

7.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל תותיז תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

7.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר יהא רשאי לבטל כל הזמנה, במקרה בו קיים חשד כי המשתמשת ו/או צד ג' כלשהו מנסים או ניסו לחבל במזיד בפעילות האתר וביצוע ההזמנות.