מדיניות פרטיות - תותיז

מדיניות שמירה על פרטיות

מאחר שתותיז מכבדת את פרטיות הגולשות באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), בחרה תותיז לפרסם להלן את מדיניות הפרטיות המונהגת על ידה בקשר עם אתר האינטרנט. התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו תותיז תשתמש במידע שיימסר על ידי הגולשות באתר או שייאסף על ידי תותיז בעת השימוש באתר. תנאי המדיניות מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לגברים.

כללי

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים המנוהל ומופעל על-ידי תותיז. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתקנון השירות והצהרת פרטיות זו, ולכן הנך מתבקשת לקרוא אותו בקפידה, לרבות כל עדכון שלו, אשר ייתכן ויעשה מעת לעת על ידי העסק. הגרסה העדכנית ביותר תהיה זמינה לעיונך בכתובת זו. במידה ואינך מסכימה לתקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או ביצוע רכישה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

העסק רשאי לערוך שינויים באתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וכן לחסום גישה אל האתר ו/או כל חלק ממנו, והכול ללא צורך במתן הודעה מראש.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים, לרבות לרשתות חברתיות. תותיז איננה אחראית בשום צורה לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות החלה באתרים אלו וממליצה לך לקרוא בעיון את התנאים החלים בכל אתר כאמור. מובהר כי תותיז אינה אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר אשר מובילים לאתרים אחרים.

רישום לשירותים

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, תותיז תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. תותיז תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה ומובהר כי ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל תותיז לספק את השירותים או להשלים את רכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שתמסרי יישמרו במאגר המידע של תותיז. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייבת על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירתו לא תוכלי להשתמש בשירותי האתר או לרכוש מוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין –וזאת על מנת –
– לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.

–  לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לבטל תכנים קיימים. המידע שישמש את תותיז לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
– לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים המתאימים לך.

–  כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת ביקורך באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

–  תותיז תהא רשאית לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה ו/או מוצרים או שירותים אחרים – בין מידע שתותיז תפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל שלב אחר. תוכלי לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור. תותיז לא תמסור מיוזמתה את פרטייך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אלייך בדיוור ישיר.
– לצורך יצירת קשר עמך (לרבות משלוח הודעות טקסט- SMS) בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

–  לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.

–  לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת.

מסירת מידע לצד שלישי

תותיז לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן.

–  אם תרכשי מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר (ככל שיהיו מוצרים כאלה), יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר עמך.
–  במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין תותיז שתחייב חשיפת פרטיך.
– אם תבצעי או תנסי לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו.

–  אם יתקבל צו שיפוטי המורה לתותיז למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

–  בכל מקרה שתותיז תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו.
–  אם תותיז תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר של תותיז משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצי להימנע מקבלתם כאמור תוכלי לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודעת כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת. עם זאת, עלייך להיות מודעת שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן הינך יכולה למחוק את קבצי ה- Cookies  בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשי כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.

פרסומות של צדדים שלישיים

תותיז עשויה להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן את צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות ולא ממחשביה של תותיז. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. כמו כן ייתכן ותתבקשי, לבחירתך, למסור פרטים אישיים. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies או בכל מידע אחר שיימסר או ייאסף במסגרת זו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של תותיז מוצע כי תעייני גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותן חברות.

אבטחת מידע

תותיז מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל sales@tutys.co.il או באמצעות טלפון אל 052-4313981 או בדואר רגיל אל: תותיז, דרך הים 62, בית חנניה 37807. בנוסף, אם המידע שבמאגרי העסק משמש לצורך פניה אישית אליך, את זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
תותיז תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לתותיז לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר יוסיף להישמר על ידי תותיז על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך.
שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות
תותיז תהא רשאית לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

שונות

כל ויתור של תותיז על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, או הימנעות של תותיז מעמידה על זכותה, לא יחשבו כויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון תנאי שימוש ופרטיות זה, הוא הדין הישראלי בלבד.